Adviseur Sociaal Domein

beleid & uitvoering

Re-integratie, een begrip dat iedereen weleens heeft gehoord. Populair binnen gemeenten en ook het UWV spreekt vaak over re-integratie activiteiten. Mensen moeten bij ziekte en/of vanuit een uitkeringssituatie zo snel mogelijk re-integreren. Het realiseren van deze wens, opgelegd vanuit de Wet verbetering poortwachter of de Participatiewet, is niet eenvoudig. Als adviseur zet ik mij in voor werkgevers, werknemers en gemeenten. Hierbij geef ik advies over de wet- en regelgeving met betrekking tot re-integratie en begeleid ik mensen tijdens het re-integratietraject.

Re-integratie vanuit de Participatiewet

 

Met de komst van de Participatiewet is een grote verantwoordelijkheid neergelegd bij de gemeente. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in onze samenleving. De doelgroep vanuit de Participatiewet waarvoor de re-integratieplicht bestaat, is zeer divers. O.a. zet ik mij in voor;

 • Regulier bijstandsgerechtigden;
 • Indicatie banenafspraak;
 • Indicatie beschut;
 • Niet-uitkeringsgerechtigden (nugger)

Gemeenten hebben voortaan meer mogelijkheden én meer verantwoordelijkheden om het sociale beleid naar eigen inzicht vorm te geven. De beleidsadviseur speelt een belangrijke rol in dit veranderingsproces. Diverse gemeenten heb ik in de uitvoering en op beleidsniveau ondersteund bij participatie vraagstukken. Voor mij is het creëren van een groot lokaal (werkgevers)netwerk een belangrijk fundament. Inmiddels bestaat mijn professionele netwerk uit meer dan 850+ contacten. Op deze wijze kan ik kansen en mogelijkheden samenbrengen. Deze contacten beheer ik via mijn LinkedIn pagina.

Re-integratie vanuit de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verplicht de werkgever om er samen met de werknemer ervoor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer en de werknemer moet hieraan meewerken. Om het re-integratie proces soepel te laten verlopen is het verstandig om een re-integratie adviseur in te schakelen. Werkgevers moeten hun zieke werknemers twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Kan de werkgever niet aantonen dat er voldoende inspanningen zijn geleverd om de werknemer te laten re-integreren, dan kan de werkgever worden verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen.

 

1e & 2e spoor re-integratie

 • Re-integratie tijdens verzuim bestaat uit een 1e spoor en een 2e Tijdens re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie. Re-integratie 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier. Er wordt verwacht van de werkgever dat de werkplek, werktijden of het takenpakket worden aangepast op het moment dit nodig is voor re-integratie van de medewerker.
 • Lukt het niet om de werknemer binnen het eigen bedrijf te laten re-integreren, dan gaat de werkgever samen met de medewerker opzoek naar een ander bedrijf waar de medewerker blijvend in dienst kan treden. Start met re-integratie 2e spoor uiterlijk na 1 jaar ziekte. De nieuwe organisatie kan een zusterorganisatie zijn of een organisatie via het eigen netwerk.

   

  Hoe lang duurt de re-integratieplicht voor de werkgever & werknemer?
  De re-integratieverplichting geldt in ieder geval voor de duur van de dienstbetrekking. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat in de regel een periode van minimaal twee jaar. Immers, vanwege het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid kan de arbeidsovereenkomst pas na twee jaar worden opgezegd. Pas na ontslag gaat de verantwoordelijkheid voor re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer over naar het UWV. De werkgever kan de re-integratietaak niet eerder overdragen aan het UWV.

MEER INFORMATIE OVER RE-INTEGRATIE? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP