SOLUTIOO logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Solutioo, rechtskundig bureau gevestigd te Culemborg.
 2. Opdrachtgever: De partij, natuurlijke- of rechtspersoon, die een overeenkomst met opdrachtnemer (Solutioo) aangaat of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst: De overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever zal uitvoeren.
 4. Opdracht: Een opdracht is de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten, het leveren van diensten en het mondeling geven van advies. Deze ontstaan nadien de opdrachtgever hierom heeft verzocht of voortvloeit uit de dienstverlening
 5. Opdrachttarief: Het tarief dat opdrachtnemer in rekening brengt, per opdracht, zoals overeengekomen in de opdracht en deze algemene voorwaarden.
 6. Offerte: De schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, begroting of indicatie van de kosten die verbonden zijn aan de opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand te komen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 4. Indien opdrachtnemer afwijkingen van deze algemene voorwaarden stilzwijgend toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Stilzwijgende afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht om zich te beroepen op deze afwijkingen bij een latere opdracht.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud van de algemene voorwaarden, of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de gedachte van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer behoudt het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
 2. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen worden met de opdrachtgever besproken.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever, mits de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.
 4. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van krachten worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

 1. Een door opdrachtnemer verstuurde opdrachtbevestiging is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever het aanbod aanvaardt, behoudt opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen van opdrachtnemer en de door opdrachtnemer opgestelde overeenkomsten zijn (mede) gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens (zoals bijvoorbeeld rapportages of op schrift gestelde inhoudelijke geschillen). Indien die gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of indien deze gegevens, sinds opdrachtgever deze heeft verstrekt aan opdrachtnemer, komen de gevolgen daarvan, waaronder in ieder geval de financiële, voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Op basis van een door opdrachtnemer gedaan en door opdrachtnemer aanvaard aanbod ten aanzien van een opdracht dan wel op basis van het aanmeldingsformulier, stelt opdrachtnemer een overeenkomst op die opdrachtnemer in tweevoud en ondertekend aan opdrachtgever zal doen toekomen. De overeenkomst komt tot stand als opdrachtnemer één van de twee exemplaren door opdrachtgever ondertekend van opdrachtgever heeft ontvangen, of op het moment dat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. 
 4. De overeenkomst wordt per opdracht of dienstverlening aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één van de partijen niet kenbaar heeft gemaakt dat de overeenkomst is beëindigd of ontbonden, wordt er verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.
 5. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk op de overeenkomst te worden vermeld.

Artikel 5. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever kan schriftelijk (alsmede online) de opdracht en/of duurovereenkomst verstrekken.
 2. Opdrachtnemer zal ter bevestiging van de opdracht een bevestiging sturen naar opdrachtgever. Indien opdrachtgever bezwaar- of opmerking(en) maakt over de opdracht of overeenkomst dient opdrachtgever bezwaar of opmerking(e)n binnen 72 uur schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.
 3. Opdrachtnemer dient akkoord te zijn gegaan met het bezwaar of de opmerking(en) verzocht door opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.
 5. De Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 6. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten gesloten voor de uitvoer van een gegeven opdracht. 
 2. Opdrachtgever kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 3. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Aan beide partijen komt eveneens de bevoegdheid toe tot ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting ingebreken is.
 4. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindigen van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7. Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledige aanlevering van documenten/gegevens die relevant zijn voor uitvoering van de overeengekomen opdracht. 
 2. Indien opdrachtgever, niet tijdig of niet volledig voldoet aan de bovenstaande verplichtingen om juiste documente/gegevens te verstrekken of indien de gegevens niet juist zijn, komen de financiële en andere gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever, ook in het geval opdrachtnemer in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 8. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 3. De opdrachtgever dient, in het belang van de opdracht, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die opdrachtnemer daarvoor nodig acht. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan opdrachtnemer verstrekt of heeft verstrekt, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 5. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door opdrachtnemer wordt nimmer beschouwd als fatale termijn, maar slechts als indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is, om de opdracht binnen de indicatieve opgegeven leveringstermijn uit te voeren.
 7. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever de opdrachtnemer software, elektronische bestanden of informatiedragers aanlevert, dient de opdrachtgever te garanderen dat deze vrij zijn van virussen of defecten. Schade die opdrachtnemer lijdt ten gevolge van nalaten in deze, zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Wijziging overeenkomst van dienstverlening

 1. De inhoud van de overeenkomsten van opdrachtnemer kunnen eenzijdig worden aangepast en/of gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door opdrachtnemer noodzakelijk geachte aanpassingen van de door opdrachtnemer verleende diensten. In geval van aanpassing/wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 2. Indien de inhoud van de overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is opdrachtgever in verband daarmee niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze te beëindigen.

Artikel 10. Inschakeling derden

 1. Gedurende de uitvoering van de opdracht is het opdrachtnemer toegestaan om, in overleg met opdrachtgever, derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.
 2. Interventies worden bekostigd door opdrachtgever.

Artikel 11. Prijzen en prijswijziging

 1. Alle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zoals uurtarief, alsmede in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Kiest opdrachtgever voor het uurtarief dan zal voor de berekening van de bestede tijd een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste worden gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 3. Het tarief wordt vermeld in euro. Tevens wordt vermeld de wijze van betaling.
 4. Opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

Artikel 12. Betalingen

 1. Facturen dienen uiterlijk 15 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Facturen worden bij aanvaarding van de opdracht verstuurd. Wanneer een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt/ is voldaan wordt de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer opgeschort. 
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 15 werkdagen te voldoen dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever in gebreke stellen. Na de eventuele termijn geboden in de ingebrekestelling treedt opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. De betaling van de vergoeding en/of voorschot dient te geschieden op bankrekeningnummer van opdrachtnemer onder vermelding van factuurnummer welke vermeld staan op de factuur.
 5. Opdrachtnemer accepteert geen contante betalingen.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 7. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder zijn bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Opschorting en opzegging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 2. Vanaf het moment dat opdrachtgever of opdrachtnemer surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interesten, gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis of uit een door opdrachtnemer begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen), in geen geval bij een individuele opdracht het bedrag overschrijden dat van opdrachtgever is ontvangen. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van opdrachtnemer is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
 2. Indien opdrachtgever zich, al dan niet op advies van opdrachtnemer, voor verdere behandeling/advies tot een derde partij wendt, geldt tussen opdrachtgever en die derde partij volledige contractsvrijheid en is opdrachtnemer geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens opdrachtgever pleegt, ook niet indien opdrachtnemer met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden (waaronder ook de werknemers van opdrachtgever) van door opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat opdrachtgever geen enkel verwijt treft.
 4. Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop opdrachtnemer tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van door of namens opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voor referentie- en reclamedoeleinden, om de naam van opdrachtgever te gebruiken en aan te geven welke werkzaamheden zij voor opdrachtgever heeft verricht.
 2. Met betrekking tot medische gegevens geldt het bepaalde in artikel 88 van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in artikel 7:457 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Partijen zijn het erover eens dat opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de dienstverlening (Dienst) of anderszins uitsluitend bij opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 3. Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 17. Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Kantonrechter, tenzij het geschil de competentie van de Kantonrechter te boven gaat.
 3. Alvorens partijen een geschil aan de Kantonrechter voorleggen, moeten partijen eerst trachten het geschil via een onafhankelijke bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet gelukt is, zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de Kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze Bijlage wordt gekwalificeerd als een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 28 AVG.
 2. Opdrachtnemer biedt opdrachtgever de mogelijkheid om de dienst af te nemen, waarbij opdrachtnemer bij de uitvoering van de dienst voor en ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens kan verwerken. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst van opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
 4. Opdrachtnemer verwerkt in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
 1. Deze persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikel bepaalde categorieën betrokkenen. De betrokkenen betreffen:

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde verwerkingen zal opdrachtnemer zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door opdrachtnemer vanuit diens rol.
 2. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van opdrachtnemer die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een verwerking met een hoog risico. De door opdrachtnemer redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door opdrachtnemer worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Opdrachtnemer is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Vvrwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan opdrachtgever om te beoordelen of opdrachtnemer afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de diensten geen bijzondere persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer hierbij een algemene toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikel lid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. Opdrachtnemer zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Opdrachtnemer kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 3. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de opdrachtgever, rekening houdend met de genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 5. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan opdrachtnemer ter beschikking, indien opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal opdrachtnemer, zich naar beste kunnen inspannen om opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtnemer spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor opdrachtnemer in ieder geval het melden aan opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan opdrachtnemer, zal opdrachtnemer het verzoek doorsturen aan opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de opdrachtgever hulp nodig heeft van opdrachtnemer voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal opdrachtnemer hieraan meewerken en kan opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die opdrachtnemer ingevolge deze Bijlage voor opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van opdrachtnemer jegens derden. Opdrachtnemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Opdrachtnemer zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 4. De redelijke kosten voor de audit worden door de opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt opdrachtnemer de van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen overeenkomen dat opdrachtnemer deze persoonsgegevens aan opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel opdrachtnemer wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze persoonsgegevens. Opdrachtnemer kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van persoonsgegevens aan opdrachtgever in rekening brengen bij opdrachtgever.